Afik News 048 30.04.2010

Print
PDF

Legislative Updates

April 21, 2010

A compromise agreement will be valid even if not all facts were known

המערער, לילוף, סחר במוצרים נגזרים בבנק איגוד עד שבשנת 2000 סירב הבנק להמשיך לאפשר לו לסחור וביקש לממש את תיק ההשקעות. הליך משפטי בין הצדדים הסתיים בהסכם פשרה, אשר עודכן מאוחר יותר. בעקבות הפרה של הסכם הפשרה על ידי לילוף פעל הבנק למימוש תיק ההשקעות ותבע את לילוף בגין יתרת החובה שנותרה בחשבון. טענת לילוף כי הבנק הפר את ההסכמים עימו התקבלה בבית המשפט המחוזי אך נדחתה בבית המשפט העליון כבר בשנת 2003. ...

April 18, 2010

No remedy can be claimed after approval of a creditors settlement

בעל מניות מיעוט בחברת תבל העלה טענה, לפיה טרם המיזוג בתבל לא ניתנה לו זכות סירוב ראשונה כקבוע בתקנון החברה. בית המשפט המחוזי דחה את התובענה על הסף תוך נימוק, כי על אף שאין לראות בהסדר הנושים או בהסכם המיזוג בחברת תבל כ"מעשה בית דין", קיימת מניעות לטעון לקיומה של זכות הסירוב מכיוון שיש בקבלת התובענה פגיעה בפועל באישורים קודמים אשר ניתנו על ידי בית המשפט בעניין הסדר הנושים או הסכם המיזוג...

April 15, 2010

Appeal will hold deportation

אזרחית מולדובה, השוהה בישראל ברישיון מאז 2006 ואשר בקשה לחידוש אשרת שהייה המאפשרת את עבודתה בענף הסיעוד נדחתה על ידי משרד הפנים וכך גם עתירתה לבית המשפט לעניינים מנהליים, ערערה לבית המשפט העליון ובד בבד הגישה בקשה למתן צו ביניים בטענה כי אם תגורש מישראל, יסוכל הערעור. לטענת המערערת, משרד הפנים דחה בקשתה ללא כל מסמך המעיד על הסירוב בעוד שמשרד הפנים טוען כי בקשה כאמור לא התקבלה אצלו. בית המשפט ...

Share